Temeljem članka 33. stavka (1) Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu, a u skladu s Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 23/18) i Odluke Vlade ŽZH ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj:10/19). Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu Ministarstvo), o b j a v l j u j e :

Read more...

Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavljuje Javni poziv za odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Akcijski plan Strategije okoliša" za 2019. godinu.

PROGRAM 1. Podrška regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Opis programa: Podrška projektima za unaprjeđenje rada Regionalnih centara za upravljanje otpadom ili Regionalnim sanitarnim deponijama.
Raspoloživa sredstva 200.000 KM: najniži iznos je 20.000 KM, a najviši iznos je 200.000 KM, od čega maksimalno 10% na administrativne troškove.
Korisnici sredstava: Gospodarska društva koja upravljaju regionalnim centrima za upravljanje otpadom. 

Read more...