1x1

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Temeljem članka 32. Zakona o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2013. godinu, a u skladu s Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2013. godinu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 06/13) i Odlukom Vlade ŽZH broj: 01-570-7/13-64, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu Ministarstvo), o b j a v l j u j e :

J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za
sufinanciranje projekata zaštite okoliša

1. Predmet poziva

Predmet ovog poziva je javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Ministarstva u sufinanciranju kandidiranih projekata. Predviđena financijska sredstva u proračunu ŽZH, koja su predmet ovog javnog poziva iznose ukupno 555.940,00 KM.

Sredstva će se dodijeliti za sljedeći program:

  1. Sufinanciranje projekata izgradnje komunalne infrastrukture za upravljanje otpadom, projekte sanacije i uklanjanja nelegalno odloženog otpada,
  2. Sufinanciranje projekata poboljšanja energetske učinkovitosti (utopljavanja) javnih objekata/zgrada radi uštede energije u Županiji Zapadnohercegovačkoj.

2. Ciljevi programa:

Ciljevi Programa su: povećanje energetske učinkovitosti javnih objekata/zgrada u Županiji Zapadnohercegovačkoj, smanjenje troškova za energiju javnih objekata/zgrada, uvođenje i promoviranje energetskog pregleda i energetskog certificiranja objekata/zgrada, izgradnja komunalne infrastrukture za upravljanje otpadom, poticanje reciklaže korisnog otpada i smanjenja količine ostatnog otpada, optimiranjem potrošnje energije i količine otpada smanjiti negativni utjecaj na okoliš, jačanje svijesti kod pučanstva u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada te potrebi primarne reciklaže otpada na prostoru Županije Zapadnohercegovačke.

3. Korisnici sredstava:

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu sredstava ostvaruju:

a) jedinice lokalne uprave i samouprave (općine),
b)
mjesne zajednice,
c)
javna poduzeća i ustanove,
d)
udruge građana za zaštitu okoliša.

Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.

4. Uvjeti i kriteriji za odobravanja sredstava

Osnovni kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahtjeva i određivanja prednosti pri dodjeli namjenskih sredstava za zaštitu okoliša su:

a) pripremljenost projekata, programa ili sličnih aktivnosti za koje je upućen javni poziv (pripremljenosti stručne i tehničke dokumentacije, stupanj spremnosti za početak radova, visina vlastitih sredstava korisnika) do 10 bodova,
b) stupanj povoljnog utjecaja na okoliš (održivi razvoj, stupanj smanjenja potrošnje energije, očekivano poboljšanje u upravljanju energijom, poboljšanje u upravljanju otpadom, povećanje reciklaže otpada) do 30 bodova,
c) kvaliteta ponuđenog tehnološkog rješenja do 20 bodova,
d) stupanj ugroženosti objekta ili okoliša (nulto stanje potrošnje energije, ušteda nakon izvođenja projekta utopljavanja objekta, smanjenje količine otpada za odlaganje, stupanj smanjenja onečišćenja okoliša i negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, stupanj prioriteta projekta) do 30 bodova,
e) financijska sposobnost korisnika sredstava na ulaganja i sposobnost za realizaciju projekta, do 10 bodova.

(2) U slučaju da bilo koji od kriterija nije ispunjen, i po njemu je dodijeljeno nula (0) bodova, Povjerenstvo će odbiti zahtjev.

5. Potrebna dokumentacija

Svi podnositelji zahtjeva za sufinanciranje projekata moraju dostaviti:

a) Zahtjev za dodjelu sredstava s osnovnim podacima o projektu i podnositelju zahtjeva,
b) Predračun radova za aplicirani projekt.

6. Dostavljanje ponuda

Javni poziv će biti objavljen u "Večernjem listu" i na web stranici Ministarstva www.mpugzozzh.com.

Zahtjeve dostaviti osobno na protokol Ministarstva ili poštom na navedenu adresu najkasnije 15 dana od dana objave u novinama.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša

Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje

s naznakom "Zahtjev za korištenje sredstava za zaštitu okoliša – ne otvarati"

7. Obrada zahtjeva

Ministar će imenovati stručno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta, kriterija i mjerila za dodjelu sredstava za projekte zaštite okoliša. Povjerenstvo će razmotriti projekte zaprimljene temeljem Javnog poziva, ocijeniti ispunjenost uvjeta, kriterija i mjerila za odobravanje sredstava i svrstati ih na listu prednosti s obzirom na broj ostvarenih bodova sukladno članku 6. Odluke Vlade broj: 01-570-7/13-64. Ministar predlaže konačnu listu i dostavlja Vladi Županije Zapadnohercegovačke Program utroška sredstava. Vlada razmatra predloženi Program i donosi Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava.

8. Ostale informacije

Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu - Sektor zaštite okoliša ili na telefon 039/682-164, od 9-14 sati, te na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Tekst Javnog poziva              Odluka Vlade