1x1

grb

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRADITELJSTVA I ZAŠTITE OKOLIŠA

Temeljem članka 32. Zakona o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu, a u skladu s Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2016. godinu ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 07/16) i Odluke Vlade ŽZH ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 09/16), Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu Ministarstvo),  o b j a v l j u j e :

 
J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje zahtjeva za
sufinanciranje projekata zaštite okoliša

1. Predmet poziva

Predmet ovog poziva je javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Ministarstva u sufinanciranju kandidiranih projekata. Predviđena financijska sredstva u proračunu ŽZH odobrena Odlukom Vlade ŽZH, koja su predmet ovog javnog poziva iznose ukupno 128.557,63 KM.

Sredstva će se dodijeliti za sljedeći program:

1. Sufinanciranje projekata za zaštitu okoliša, zaštitu prirode, zaštitu zraka, upravljanja otpadom, projekata energetske učinkovitosti, podizanja svijesti javnosti i drugih sličnih aktivnosti u iznosu od 128.557,63 KM.

2. Korisnici sredstava

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu sredstava ostvaruju:

a) jedinice lokalne samouprave (općinagrad),

b) mjesne zajednice,

c) javna i privatna poduzeća,

d) javne ustanove,

e) udruge građana registrirane za zaštitu okoliša.

Sredstva će se dodijeliti samo podnositeljima zahtjeva koji dostave svu potrebnu dokumentaciju.

3. Uvjeti i kriteriji za odobravanja sredstava

Osnovni kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahtjeva i određivanja prednosti pri dodjeli namjenskih sredstava za zaštitu okoliša su:

a) pripremljenost projekata, programa ili sličnih aktivnosti za koje je upućen javni poziv (pripremljenosti stručne i tehničke dokumentacije, stupanj spremnosti za početak radova, visina vlastitih sredstava korisnika) do 10 bodova,

b) stupanj povoljnog utjecaja na okoliš (održivi razvoj, povoljan utjecaj na okoliš i prirodu, stupanj smanjenja potrošnje energije, poboljšanje u upravljanju otpadom, povećanje reciklaže otpada, i dr.) do 30 bodova,

c) kvaliteta ponuđenog tehnološkog rješenja do 20 bodova,

d) stupanj ugroženosti okoliša (zaštićena prirodna područja i vodo-zaštitne zone, ekološki značajna područja, stupanj smanjenja onečišćenja okoliša i negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, stupanj prioriteta projekta) do 30 bodova,

e) financijska sposobnost korisnika sredstava na ulaganja i sposobnost za realizaciju projekta, do 10 bodova.

U slučaju da bilo koji od kriterija nije ispunjen, i po njemu je dodijeljeno nula (0) bodova, Povjerenstvo će odbiti zahtjev.

Povjerenstvo će odbiti zahtjev ako podnositelj zahtjeva nije podnio izvješće o utrošenim sredstvima dodijeljenih kao korisniku u prethodnim godinama.

4. Potrebna dokumentacija

Svi podnositelji zahtjeva  za sufinanciranje projekata moraju dostaviti popunjeni obrazac za zahtjev (prijavu), koji će biti objavljen na web stranici Ministarstva www.mpugzozzh.com, te se još može dobiti u prostorijama Ministarstva ili na upit poslan na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . Uz zahtjev treba dostaviti i dodatnu dokumentaciju, ako je posjeduje podnositelj zahtjeva, koja je opisana u dodatku (vodiču) za popunjavanje zahtjeva.

5. Dostavljanje ponuda

Javni poziv će biti objavljen u "Večernjem listu" i na web stranici Ministarstva www.mpugzozzh.com.

Zahtjeve dostaviti osobno na protokol Ministarstva ili poštom na navedenu adresu najkasnije 20 dana od dana objave u novinama.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša

Ul. Fra Andrije Kačića Miošića 2, 88240 Posušje

s naznakom "Zahtjev za korištenje sredstava za zaštitu okoliša – ne otvarati"

6. Obrada zahtjeva

Ministar će imenovati stručno povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta, kriterija i mjerila za dodjelu sredstava za projekte zaštite okoliša. Povjerenstvo će razmotriti projekte zaprimljene temeljem Javnog poziva, ocijeniti ispunjenost uvjeta, kriterija i mjerila za odobravanje sredstava i svrstati ih na listu prednosti s obzirom na broj ostvarenih bodova sukladno članku 6. Odluke Vlade ŽZH ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj 9/16). Ministar predlaže konačnu listu raspodjele sredstava Vladi Županije Zapadnohercegovačke. Vlada razmatra prijedlog raspodjele i donosi Odluku o utrošku sredstava.

7. Ostale informacije

Sve dodatne informacije mogu se tražiti u Ministarstvu - Sektor zaštite okoliša ili na telefon 039/682-164, od 9-14 sati, te na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript