1x1

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke, rješavajući po zahtjevu Kamenica d.o.o., Riječna 1, 88220 Široki Brijeg, radi izdavanja lokacijske dozvole za istraživanje arhitektonsko-građevnog kamena na lokaciji Kamenice, Ljubotići, Široki Brijeg, a na temelju članka 69. stavak (1) Zakona o upravnom postupku (Službene novine Federacije BiH, broj 2/98, 48/99 i 61/22) vrši:

 

POZIV NA USMENU RASPRAVU

 

Pozivaju se svi zainteresirani građani da dana 25. siječnja 2024. godine u 09.00 sati, dođu u prostorije Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke u Posušju, radi sudjelovanja na usmenoj raspravi u postupku izdavanja lokacijske dozvole za istraživanje arhitektonsko-građevnog kamena na lokaciji Kamenice, Ljubotići, Široki Brijeg, na zemljištu označenom kao k.č. 206, k.o. Ljubotići, grad Široki Brijeg.

Također Vas obavještavamo da možete izvršiti uvid u spis ovog predmeta svakim radnim danom u vremenu od 09.00 – 10.00 sati u prostorijama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša Županije Zapadnohercegovačke, Andrije Kačića Miošića br.2 u Posušju.