1x1

topic-ivan-siska-web1Predstavljeni su prostorni plan koji je u završnoj fazi izrade te Zakon o javno-privatnom partnerstvu, zakon vrlo bitan za zainteresirane ulagače za ovu županiju. ŠIROKI BRIJEG – Ju­čer je gospodarstvenicima ZHŽ-a županijski ministar prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite oko­liša Ivan Topić predstavio nekoliko strateških do­kumenata koji su u tijeku izrade. To je u prvom redu prostorni plan ZHŽ-a koji je u završnoj fazi izrade, a druga također bitna stvar za zainteresirane ulagače u ovu županiju

je Zakon o javno-privatnom partnerstvu kojim se otklanjaju admini­strativne poteškoće i bari­kade koje su bile prepreka zainteresiranim ulagačima.

Što se tiče prostornog plana ZHŽ-a, ministar Ivan Topić je kazao kako se nji­me dugoročno definira uku­pna strategija korištenja prostora ZHŽ-a, odnosno njegovih općina.

“Kralježnica razvoja svakog područja, pa tako i ZHŽ-a, jest izgradnja te­meljne infrastrukture, po­sebice prometnica visoke kategorije. Prostorni plan sagledava prostor i u širem kontekstu, vodeći računa o uklapanju u strateške odrednice jednog naroda, pa i cijele države”, kazao je ministar Topić. Kada je riječ o Zakonu o javno-privatnom par­tnerstvu, razlog za njegovo donošenje je, prema Topićevim riječima, skidanje po­teškoća s javnih institucija i mogućnost uvođenja pri­vatnih poduzeća za pove­ćanje kvalitete usluga ili izgradnje objekata koji će služiti za javne namjene.

Javne institucije formi­raju povjerenstva za kandi­diranje projekata za javno-privatno partnerstvo s tim.

topic zhz-002

Prvi u FBiH

Strategija razvoja naše županije je, uz strateške dokumente, osnovni preduvjet za dolazak kapitala na ove prostore. Prva smo županija u FBiH koja je donijela ove dokumen­te, kazao je Topić da ti projekti moraju biti najavljeni od institucija. “Na primjer, svako mini­starstvo, institucija ili javno poduzeće trebaju najaviti tom povjerenstvu projekt javno-privatnog partner­stva da bi mogao ući u raz­matranje iduće godine, što znači, ne dopušta se ‘ad hoc’ formiranje društava poseb­ne namjene”, kazao je mini­star Topić.

Nadalje, prema njego­vim riječima, javni sektor je opterećen svim i svačim: od problema proračuna, rada javnih poduzeća i na­slijeđenih stvari iz doba komunizma, dok s druge strane privatni sektor ima interesa za takve stvari. Ministar Topić je iskoristio priliku predočiti gospodarstvenicima ZHŽ-a jedin­stveni WEB-GIS sustav, a ova županija je jedina u BiH koja ga ima.